ศน.ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ‘วัด-ศาสนสถาน’ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและศาสนิกชน 

ได้จัดทำ “โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวัด ศาสนสถาน ให้พร้อมรับสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้มารับบริการ

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” นำมิติทางศาสนา เช่น วัด พระบรมธาตุ พระพุทธรูปสำคัญ อริยสงฆ์ พระเถราจารย์ในจังหวัด และมิติทางวัฒนธรรม เช่น สถานที่ที่สะท้อนความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่น ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ท่องเที่ยวชุมชนดลวิถี แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) ตลาดน้ำ ตลาดบก พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น มาดำเนินกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ดังนี้ 1.เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม ณ พระธาตุผาเงา พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างชัดเจน และยังปรากฏร่องรอยโบราณวัตถุ โบราณสถานหลายแห่ง 2.เส้นทางตามรอยพระเถราจารย์ จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม ณ วัดธาตุน้อย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านคล้าย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากชาวพุทธนิยมมาขอพรกับ “พระเกจิอาจารย์” หรือ “พระเถราจารย์” ที่เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีและเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆ จนเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาจนสืบมาแก่คนรุ่นหลัง

การศึกษา วัด-ศาสนสถาน

นายชัยพลกล่าวต่อว่า 3.เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นทางในกลุ่มจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับนาค เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน ซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการนำ Soft Power ทางด้านศาสนา ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย : วัดพระธาตุบังพวน วัดถ้ำศรีมงคล วัดโพธิ์ชัย พระธาตุหล้าหนองเจดีย์สารพัดนึก วัดลำดวน จังหวัดมุกดาหาร : วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดบรรพตคีรี วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดบึงกาฬ : วัดโพธาราม วัดอาฮงศิลาวาส วัดถ้ำชัยมงคล จังหวัดนครพนม : วัดธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุท่าอุเทน วัดมหาธาตุ และลานพญาศรีสัตตนาคราช

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวอีกว่า กิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของวัด ศาสนสถาน องค์กรและพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ พร้อมรับการท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จากการเดินทางของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม>>>>อาชีวะคว้าแชมป์แกะสลักหิมะ นานาชาติ ฮาร์บิ้น ประจำปี 2566